loader image

Regulaminy Strzelnica Kraków - Profesjonalizm i Pasja

http://strzelnica.krakow.pl (“Serwis”)
http://strzelnica.bookero.pl (“Rezerwacja”)

§1

DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dni robocze Strzelnicy – dni od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy wraz z ewentualnymi dodatkowymi dniami pracującymi ustalanymi z wyprzedzeniem.
Sezon – dni od 01.04 każdego roku do 30.09 każdego roku.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Rezerwacji (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Użytkownik może założyć w Rezerwacji swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Rezerwacji lub Serwisu.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis – strona internetowa Strzelnica Kraków – Profesjonalizm i Pasja prowadzona przez Administratora pod adresem http://strzelnica.krakow.pl.
Rezerwacja – serwis rezerwacji Strzelnica Kraków – Profesjonalizm i Pasja prowadzona przez SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 na rzecz Administratora pod adresem http://strzelnica.bookero.pl.
Administrator – ŁUKASZ MARCIN PROSTACKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Prostacki KRAKOWSKIE CENTRUM SZKOLENIA STRZELECKIEGO I ROZWOJU, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6782990740, nr REGON 122424636, os. Centrum A 1/142, 31-923 Kraków.

§2

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 1. Adres pocztowy: os. Centrum A 1/142, 31-923 Kraków
 2. Adres e-mail: biuro@strzelnica.krakow.pl
 3. Telefon: +48 794 433 245
 4. Adres e-mail oraz telefon funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.
 5. Adres miejsca realizacji strzelań zamówionych w Rezerwacji: Strzelnica Kraków, ul. Fabryczna 17, 31-553 Kraków.
§3

WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Rezerwacji potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Rezerwacji, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§4

DOKONYWANIE REZERWACJI POPRZEZ REZERWACJĘ
 1. Ceny pakietów widoczne w Serwisie są całkowitymi cenami za pakiet, w tym zawierają podatek VAT. 
 2. Ceny prezentowane do zapłaty w Rezerwacji są zadatkiem, który zawiera podatek VAT, rozliczanym podczas realizacji strzelania w rezerwowanym terminie.
 3. Wybrany termin należy zarezerwować poprzez Rezerwację lub poprzez e-mail (biuro@strzelnica.krakow.pl). Rezerwacja email dostępna jest jedynie dla grup (ilość osób strzelających 7 i więcej).
 4. Kontakt telefoniczny służy jedynie do celów informacyjnych i podobnie jak e-mail czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
 5. Terminy sobotnie w Rezerwacji nie są dostępne od razu – można je rezerwować dla grup jedynie poprzez kontakt e-mail (dowolne wyprzedzenie).
 6. Soboty w sezonie Użytkownik może rezerwować w Rezerwacji od środy przed daną sobotą, chyba że ilość osób przekracza 6 i korzysta ze strzelnicy jako grupa.
 7. Następnie Użytkownik opłaca zadatek za dokonanie rezerwacji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 8. Rezerwacja zostaje dokonana w momencie potwierdzenia podanych danych, zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz opłacenia zadatku przez Użytkownika.
 9. Dokonanie rezerwacji jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 10. Użytkownik może zarejestrować się w Rezerwacji tj. założyć w nim Konto lub dokonywać rezerwacji bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdej ewentualnej rezerwacji.
§5

ZADATEK ZA DOKONYWANE REZERWACJE
 • Za dokonanie rezerwacji pobierany jest zadatek od Użytkownika w wysokości 25, 30 lub 35 PLN (słownie dwadzieścia pięć złotych 00/100):
  1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Płatności Tpay – do 24h od dokonania rezerwacji.
   • Płatności dotpay – do 24h od dokonania rezerwacji.
  2. Gotówką – do 24h od dokonania rezerwacji.
 • W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Tpay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznać, NIP: 7773061579
 • W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności dotpay, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 6342661860
 • W przypadku wybrania płatności gotówką, za rezerwację należy zapłacić w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji, w Strzelnica Kraków, ul. Fabryczna 17, 31-553 Kraków (w godzinach pracy strzelnicy).
 • W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym czasie rezerwacja zostaje automatycznie usunięta.
 • Jeżeli od czasu dokonania rezerwacji do czasu rozpoczęcia strzelania pozostało mniej niż 24 godziny, Użytkownik musi dokonać opłaty zadatku najpóźniej na dwie godziny przed czasem rozpoczęcia rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie ręcznie anulowana.
 • Jeżeli od czasu dokonania rezerwacji do czasu rozpoczęcia strzelania pozostało mniej niż 2 godziny, Użytkownik nie musi dokonywać opłaty zadatku a rezerwacja pozostanie aktywna.
 • Administrator informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie rezerwacji tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji.
 • Użytkownik dokonując rezerwacji w Rezerwacji akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Administratora. Użytkownik ma prawo wycofać swoją akceptację ale wiąże się to z utratą prawa do dokonywania rezerwacji.
 • W przypadku anulowania rezerwacji lub zmiany terminu rezerwacji do 3 dni przed zarezerwowanym terminem – zadatek jest w całości zwracany, po zgłoszeniu chęci dokonania zwrotu zadatku (wymagane działanie Użytkownika).
 • Gdy do rezerwacji Użytkownika pozostało 3 lub mniej dni – zmiana terminu lub anulowanie terminu skutkuje brakiem zwrotu zadatku.
 • Zadatek w przypadku rezerwacji realizacji kuponu prezentowego nie jest pobierany, jednak w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub odwołaniu rezerwacji, gdy do rezerwacji pozostało 3 lub mniej dni, Użytkownik musi uiścić dodatkową opłatę rezerwacyjną w wysokości 30 PLN brutto (każdorazowo gdy dochodzi do takiej sytuacji).
 • Zadatek dla grup wynosi 200 PLN (słownie dwieście złotych 00/100) lub 400 PLN (słownie czterysta złotych 00/100) i może być wyższy o ile czas potrzebny na realizację strzelania będzie większy niż 2,5 godziny.
§6

REALIZACJA STRZELANIA
 1. Aby zrealizować strzelanie należy w zarezerwowanym terminie stawić się w Strzelnica Kraków – Profesjonalizm i Pasja, ul. Fabryczna 17, 31-553 Kraków wraz z dowodem osobistym (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość takim jak paszport, prawo jazdy, karta pobytu).
 2. W przypadku osób niepełnoletnich (minimum skończone 11 lat w dniu strzelania) potrzebna jest obecność Rodzica lub opiekuna prawnego lub upoważnienie do opieki nad osobą niepełnoletnią (napisane na osobę pełnoletnią), a osoba niepełnoletnia musi mieć ze sobą legitymację szkolną (lub paszport lub dowód osobisty).
 3. Termin rezerwacji i zarazem realizacji strzelania wskazany jest w e-mailu z Rezerwacji lub po założeniu Konta .
 4. Strzelanie odbywa się zawsze z instruktorem (chyba, że Użytkownik posiada własną broń i odpowiednie uprawnienia i podczas rezerwacji wybrał odpowiednią usługę).
 5. Potrzebę obsługi w języku angielskim należy bezwzględnie zgłosić wcześniej by mieć pewność takiej możliwości
 6. Płatność następuje zawsze po zakończeniu strzelania gotówką lub kartą z uwzględnieniem opłaconego wcześniej zadatku
 7. Użytkownik wykorzystujący kupon prezentowy zobowiązany jest do przestrzegania zarówno regulaminu strzelnicy oraz Regulaminu jak i regulaminu serwisu w jakim wykupił kupon, przy czym w sprawach sprzecznych decydujący jest regulamin strzelnicy oraz niniejszy Regulamin.
 8. Użytkownik realizujący kupon prezentowy jest zobowiązany posiadać kupon w wersji papierowej (nie elektronicznej).
§7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI STRZELANIA
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Administratorem za pośrednictwem Rezerwacji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 oraz 9 Regulaminu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • W przypadku odstąpienia od zawartej umowy mają skutek zapisy § 5 ust. 8 oraz 9 Regulaminu, a należne środki zwracane Użytkownikowi przez Administratora są niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • Zwrotu płatności Administrator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
§8

REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące działania Rezerwacji należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§9

DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu i Rezerwacji jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie i Rezerwacji.
§10

ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składana w Rezerwacji rezerwacja terminu stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji rezerwacji i strzelania.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Rezerwacji do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Rezerwacji
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Regulamin konta

Regulamin konta w Rezerwacji

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Administratorem
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§1

DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Reklamacji (usługa), dzięki której Użytkownik może założyć w Rezerwacji swoje indywidualne Konto.
Użytkownik – każdy podmiot rezerwujący w Rezerwacji.
Rezerwacja – serwis rezerwacji Strzelnica Kraków – Profesjonalizm i Pasja prowadzona przez SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 na rzecz Administratora pod adresem http://strzelnica.bookero.pl.
Administrator – ŁUKASZ MARCIN PROSTACKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Prostacki KRAKOWSKIE CENTRUM SZKOLENIA STRZELECKIEGO I ROZWOJU, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6782990740, nr REGON 122424636, os. Centrum A 1/142, 31-923 Kraków.

§2

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 1. Adres pocztowy: os. Centrum A 1/142, 31-923 Kraków
 2. Adres e-mail: biuro@strzelnica.krakow.pl
 3. Telefon: +48 737 474 711
 4. Adres e-mail oraz telefon funkcjonują od wtorku do soboty w godzinach 10.00 do 17.00.
 5. Adres miejsca realizacji strzelań zamówionych w Rezerwacji: Strzelnica Kraków, ul. Fabryczna 17, 31-553 Kraków.
§3

WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
§4

KONTO
 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.
 2. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii rezerwacji zrobionych przez Użytkownika w Rezerwacji, sprawdzenie statusu rezerwacji czy samodzielna edycja rezerwacji przez Użytkownika.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Rezerwacji.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Użytkownik może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Administratora na adres e-mail: biuro@strzelnica.krakow.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
§5

REKLAMACJE
 • Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@strzelnica.krakow.pl.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§6

DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z Rezerwacji jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera polityka prywatności zamieszczona w Rezerwacji.
§7

ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Rezerwacji do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Rezerwacji
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Użytkownik nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Administratora poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Administratora biuro@strzelnica.krakow.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Użytkownik zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.